Programa ITR 2017

La ITR (Inspecció Tècnica de Residus) és un programa voluntari de descomptes de la taxa de residus. Atesa la bona experiència de la implantació de l'ITR des de l'any 2011, l'Ajuntament vol donar continuïtat a aquesta iniciativa pionera que bonifica econòmicament als ciutadans del nostre municipi que separen correctament els residus domèstics.
Per tant, la quota a pagar pel concepte de la taxa de recollida i tractament de residus es calcula en funció de si es recicla correctament o no i en funció de les tones de rebuig que es generen. La quota per als habitatges que NO estan adherits a la ITR serà de 214,50 euros. Els veïnats que s'adhereixin al programa ITR i separin correctament, tendran una reducció del rebut del fems de:

Amb els descomptes, els habitatges que separen els residus correctament paguen la taxa de fems més barata del Pla de Mallorca.

Taxa de residus als locals comercials

En el cas del locals i establiments la quota consistirà en una part fixa més una part variable.

 • A) La part fixa serà una quantitat determinada en funció de la naturalesa
  de l’activitat, situació dels immobles i producció de residus de cada
  tipus de comerç.
 • B) Per a la part variable de la quota, la base imposable serà el nombre de contenidors de rebuig de que disposaran i serà el resultat de l’aplicació de les següents fórmules:
 • Núm. de contenidors 1.000 litres x Núm. de dies de recollida a la setmana x 500 euros/any
  Núm. de contenidors 240 litres x Núm. de dies de recollida a la setmana x 300 euros/any
  Núm. de contenidors 120 litres x Núm. de dies de recollida a la setmana x 100 euros/any

  L’ajuntament posa periòdicament a disposició dels comerços i empreses nous contenidors per a millorar la recollida selectiva.

   

  Carrer del Rei, 6 07210 - Telèfon 971125335 - Fax 971125044 - ajuntament@ajalgaida.net
  Copyright: www.gram.cat