Programa ITR 2017

La ITR (Inspecció Tècnica de Residus) és un programa voluntari de descomptes de la taxa de residus. L'Ajuntament vol iniciar aquesta iniciativa que bonifica econòmicament als ciutadans del nostre municipi que separen correctament els residus domèstics.

Els descomptes seran del 10%. Així, als habitatges particulars en sol urbà, el descompte que s’aplicarà serà de 21,4 € mentre que pels establiments comercials el descompte serà proporcional a la taxa de l’epígraf corresponent, així:

Els veïnats que hi estigueu interessats heu de fer arribar la sol·licitud d’adhesió degudament emplenada i signada, abans de dia 28 de febrer de 2017, al registre de l’Ajuntament.

Amb aquesta sol·licitud vos comprometeu a separar correctament el paper/cartó, els envasos de vidre i els envasos lleugers en diferents recipients i a dipositar-los en els contenidors corresponents situats en la via pública.

L’Ajuntament comprovarà la correcta separació dels residus mitjançant una Inspecció Tècnica de Residus (ITR) als domicilis i establiments inscrits voluntàriament. Per tant, s’haurà de permetre l’entrada al domicili o establiment a un educador ambiental autoritzat per l’Ajuntament que comprovarà que es fa la separació de manera correcta i, a més, resoldrà els dubtes que pugueu tenir. Les visites es faran durant l’any 2017, any en que s’aplicaran els descomptes.

Accedeix a la seu electrònica per a realizar el procediment en cas de disposar de certificat electrònic.

Clica aquí per accedir a la seu electrònica.

 

Plaça Constitució, 1 07420 - Telèfon 971540054 - ajuntament@sapobla.cat - mediambient@sapobla.cat
Copyright: www.gram.cat