Programa ITR 2019

La ITR (Inspecció Tècnica de Residus) és un programa voluntari de descomptes de la taxa de residus. L'Ajuntament vol iniciar aquesta iniciativa que bonifica econòmicament als ciutadans del nostre municipi que separen correctament els residus domèstics.

La taxa preveu tarifes diferenciades per als habitatges i comerços que s’adhereixin voluntàriament al programa de d’inspeccions tècniques de residus que preveu la taxa de fems.

Així, les tarifes de la nova taxa pels habitatges seran les següents:

 

Tarifa de la taxa 2019

Tarifa de la taxa als adherits al programa ITR

1.- Tarifa primera: Habitatges en sòl urbà

239,68 €

166,06 €

2.- Tarifa segona: Habitatges en sòl rústic

112,00 €

77,60 €

Els veïnats que hi estigueu interessats heu de fer arribar la sol·licitud d’adhesió degudament emplenada i signada, abans de dia 28 de febrer de 2019, al registre de l’Ajuntament.

Amb aquesta sol·licitud vos comprometeu a separar correctament el paper/cartó, els envasos de vidre i els envasos lleugers en diferents recipients i a dipositar-los en els contenidors corresponents situats en la via pública.

L’Ajuntament comprovarà la correcta separació dels residus mitjançant una Inspecció Tècnica de Residus (ITR) als domicilis i establiments inscrits voluntàriament. Per tant, s’haurà de permetre l’entrada al domicili o establiment a un educador ambiental autoritzat per l’Ajuntament que comprovarà que es fa la separació de manera correcta i, a més, resoldrà els dubtes que pugueu tenir. Les visites es faran durant l’any 2019, any en que s’aplicaran les noves tarifes.

Accedeix a la seu electrònica per a realizar el procediment en cas de disposar de certificat electrònic.

Clica aquí per accedir a la seu electrònica.

 

Plaça Constitució, 1 07420 - Telèfon 971540054 - ajuntament@sapobla.cat - mediambient@sapobla.cat
Copyright: www.gram.cat